- شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - http://icioc.ir -

مدیرحراست

نام ونام خانوادگی: سیدعباس سیف الهی

سمت:سرپرست حراست